Alle coachesUitlegCredits kopenEmail Consult Thema's KaartleggenContact
Probeer gratis ↬ >
Vragen over de liefde, werk, of toekomst?
Probeer gratis ↬
Email consult >
Erkende mediums
Binnen 24 uur antwoord
Email consult

Algemene voorwaarden

Spiritchat is een platform om spirituele consulenten die op vrijwillige basis op het platform hun dienst aanbieden en de klant bijeen te brengen. 

Spiritchat.nl is een onderdeel van Spiritbalans te Groenlo.
Inschrijving bij Spiritchat.nl, en gebruik van de site Spiritchat.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 
 

Consulten en inzichten die worden gegeven door consulenten worden uitgevoerd door de zelfstandige consulent die naar eigen goeddunken vertaalt en inzichten verleent en is geheel vrijblijvend van aard.
Spiritchat is geen opdrachtgever, maar is een dienst en een netwerk voor consulenten en consument tezamen te brengen.

De dienstverlening is puur bedoeld voor entertainment doeleinden en aan de verkregen inzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Consument / Consulent accepteert, dat Ondernemer de door hem aangeleverde gegevens en het gedrag van de Consument / Consulent kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van deze algemene voorwaarden. 

________________________________________

Gedragsregels

Wat is niet toegestaan op Spiritchat.nl?

 • Het beledigen en provoceren van mede-bezoekers.
 • Racisme
 • Discriminatie.
 • Reclame maken, en of linken naar illegale sites of zaken.
 • Aanmaken van dubbele accounts op Spiritchat.nl met als doel dubbel te profiteren van kortingscodes. Eventuele extra ontvangen credits op de andere profielen na het eerste profiel zullen worden gecorrigeerd.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch beeldmateriaal.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, chat gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie binnen een discussie of commentaar.
   

Als u zich niet aan de regels houdt:

Afhankelijk van de aard van de overtreding kan het volgende plaatsvinden:

 1. De redactie kan uw berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 2. U krijgt per e-mail een officiële waarschuwing van de redactie. 
 3. Een blokkade zonder waarschuwing vooraf.

Wanneer u geblokkeerd wordt zal Spiritchat hier per e-mail melding van maken.
Hiertegen bezwaar maken is mogelijk binnen 14 dagen middels een e-mail aan Spiritchat.nl (Info@spiritchat.nl)

Iemand anders misdraagt zich. Wat kunt u doen?

Meld klachten altijd aan de redactie info@spiritchat.nl

________________________________________

Aansprakelijkheid

Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Spiritchat.nl geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Spiritchat.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Spiritchat.nl

Spiritchat.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de content op de website Spiritchat.nl die afkomstig is van de deelnemers aan Spiritchat.nl 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen pagina’s van Spiritchat zijn die van de auteurs en niet die van de webmaster, de internetprovider of Spiritchat zelf. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Spiritchat geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Spiritchat.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Spiritchat te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Spiritchat.nl verkregen is. verkregen informatie. De informatie op Spiritchat wordt wekelijks aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Het is verboden als consulent medische adviezen en of uitspraken te doen tegenover de consument.

________________________________________

Privacybeleid - Privacystatement

Spiritchat.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is.
 

Privacy

Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Spiritchat houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Gebruik van Cookies

Spiritchat.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Spiritchat maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Spiritchat site voor u gemakkelijker te maken.

 

Disclaimer van het bestuur van Spiritchat betreffend privacy, kinderporno en kindermisbruik:

Zoals we in onze algemene voorwaarden duidelijk communiceren staat de privacy van onze klanten en coaches hoog in het vaandel. Bij Spiritchat.nl beschermen we uw privacy en streven we altijd naar een hoog niveau van gegevensbescherming.

De informatie verzonden in chatberichten berichten op ons platform is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de chat tool ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Echter, als er via ons platform strafbare feiten worden herkend is het ons maatschappelijke plicht om actie te ondernemen. Kinderporno en seksueel geweld tegen kinderen zijn strafbaar. Als wij op soortgelijke feiten geattendeerd worden zullen we onze privacy regels overschrijven. Wil je ons ergens op attenderen meld het altijd aan info@spiritchat.nl
________________________________________

Minderjarigen

Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Spiritchat.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Spiritchat.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Spiritchat behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten.

________________________________________

Bevoegdheden en rechten Spiritchat.nl

Spiritchat.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Spiritchat.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Spiritchat.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. 
 

Change of control:

Spiritchat.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde bij een voorval.
 

Wijzigingen

Spiritchat.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.
Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Spiritchat.

________________________________________

Toepasselijk recht 

Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

 


Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten